Verslag van de Boekenwijzerdag op zaterdag 28 april 2018 te Arnhem.Afbeelding invoegen
 Verslag Henk Roesink.
                                                                              Afbeelding invoegen

Ook dit jaar werd de Boekenwijzerdag weer georganiseerd door Giel Heijmans en Ceciel Hafkamp.
Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen
Diny is bezig met de bloemen te schikken op de vaas. 
Giel opent deze Boekenwijzerdag en heet iedereen van harte welkom.

Giel  leidt deze dag in met de volgende woorden:
Het is vandaag een bijzondere dag omdat we samen zijn met allemaal lezers van de Rulof-boeken bij elkaar kunnen zijn.
Van die lezers zijn er maar weinig van. Ik denk als je een enquête zou houden, hier in Nederland dat je maar een paar enthousiaste mensen tegenkomt.
Diny Roesink heeft hier een opmerking over. Ze denkt daar toch iets anders over en dan spreekt ze uit eigen ervaring.
Er zijn volgens haar veel mensen die de Rulof-boeken kennen of hebben gelezen, maar ze doen er verder niets mee.

Dit jaar is er weer een ander programma dan vorig jaar, we gaan spreken over een aantal onderwerpen, er wordt voorgelezen over een aantal citaten uit de Rulof-boeken.
Deze worden voorgelezen door Ceciel Hafkamp.
Genaamd: OPGEWEKT EN BLIJ.

Er komen ook twee presentaties.
Het eerste gaat over het poster-en-website-project om meer aandacht te realiseren onder de mensen over Jozef Rulof en zijn boeken.
De presentatie is van Giel Heijmans en Peter Meurs.
Giel vertelt er straks meer over.

Dan komt er ook nog een presentatie van Bram Maljaars over zijn website, indien u op de
onderstaande link klikt en dan rechts bovenin het icoontje van de Nederlandse vlag aanklikt, kunt u Bram zijn website bekijken in de Nederlandse taal.
Bram gaat hier straks het een en ander over vertellen.

Dan is er nog een lezing van Henk Roesink, met als onderwerp: 
HANDELINGEN NAAR BEWUSTZIJN.
Wat het precies inhoudt, zegt Giel, weet ik niet, maar daar komen we vanzelf wel achter tijdens zijn lezing.

Na de middagpauze zal er in de groep worden gesproken over vragen die zijn ingediend
om die in de groep te bespreken.
Ook zal er op het eind van deze dag nog een schaal rondgaan voor een vrijwillige bijdrage om de kosten enigzins te dekken van deze dag. Er zal ook nog een boek worden verloot onder de aanwezigen.

Er volgen nog wat huishoudelijke mededelingen.
Koffie, thee en frisdrank is gratis alsook verschillende soorten koeken, fruit en zelfs nog soep.

Voorafgaande aan de lezing een gedicht van Giel, genaamd:
                                                                    EENVOUDIG.
Ik ben nu zoals ik ben, 
Dat is nu mijn uitgangspunt,
Accepteren hetgeen ik ken,
Daar heb ik het op gemunt.

Ik wil alles leren kennen,
Over mijn karaktertrekjes,
En die wil ik dan erkennen,
Ook de bloempjes en de vlekjes.

Ik ben zoals men me ziet.
Beter wil ik dan ook niet lijken,
Tegenvallen zal ik dan niet,
En ik zal dan ook niet bezwijken.

Rustig volg ik mijn wegen.
En laat het leven tot mij komen,
Onderzoek mijn mogelijkheden,
En laat het goede door mij stromen.

Ik werk eenvoudig en gewoon,
En blijf dicht bij mijn gevoel,
Zonder kroon en zonder troon,
Maar met de richting en een doel.

OP MIJN DOOIE GEMAK.
Ik wil wel goedmaken,
Op mijn dooie gemak,
Het mag mij gerust raken,
Maar niet meer dan dat.

Op een vriendelijk tempo,
Niet te traag of te snel,
Ja een beetje geleidelijk zelfs,
Ja dan haal ik het wel.

De eerste lezing van Giel heeft als titel:
         EENVOUDIG ZIJN.
Deze lezing kunt u in de eerstvolgende Boekenwijzer zien en kunt u later hier ook lezen.

Ceciel leest nu een aantal citaten voor uit de boeken genaamd:
RULOF-CITATEN OPGEWEKT-BLIJ.

 

57 LEZ. deel 1. blz 23.
U behoeft niet sentimenteel te zijn, u kunt opgewekt zijn, blijheid moet er in u leven, maar bewúst denken en voelen. U komt daar... Met hoeveel mensen bent u in aanraking, dagelijks, wekelijks, in een jaar? Wat hebt u met een dag gedaan? Waarlijk, de mystieken zeiden: 'Ik ga eerst mediteren.' Er zijn sekten ontstaan, die begonnen in de morgen te bidden, zonderden zich af. Dat is helemaal niet nodig. Het is heel eenvoudig. Wanneer u ontwaakt en u kijkt door de ruimte en zegt: 'Ik leef weer en aan dit leven komt er geen einde en ik ga aanstonds me gereedmaken voor de maatschappij. Ik ben opgewekt.' En dan moet u eens kijken wat er gebeurt wanneer de ander óók begint. Wanneer de moeder begint, de man begint en u uw kinderen kunt u iets schenken, dan krijgt u de opvoedende stelsels tot uw levens en wanneer die opvoeding waarlijk wordt beleefd en u al dankbaar bent dat dat wezen om u gaat en u verzorgt... o mijn hemel, hóé diep wordt alles niet! Ook al hebt ge niets in de maatschappij, u kunt nooit eens een aardigheidje beleven, wat zegt het...?

 


57 LEZ. deel 1 .. blz. 419 
Ga dan toch een levensweg bewandelen. Ga op reis en bedenk de lezingen, de wetten die wij voor u mochten ontleden. Wees gelukkig, straal, ga de natuur in. Wij volgen u, de hemelen volgen u. Wees blijmoedig en opgewekt. Laat de mens zeggen: 'Kijk, dit is een lief karakter.' Maak u gereed voor de eerste sfeer, zodat uw man u aanstonds kan opvangen als moeder. Zodat zij voor u staat, schepper, en zwijg niet meer; verklaar haar de stelsels, geef haar vandaag de geestelijke reine kus. Wees eens echt kind.

57 LEZ. deel 2.  blz 391 
Ik heb u gezegd: sla de mens midden in het gezicht en ge slaat u uit de eerste sfeer. Mokt en ge mokt uzelf uit de eerste sfeer, want wij mokken niet meer. We zijn blij, we zijn opgewekt.

 

57 LEZ. deel 3.  blz.10
Maar waar het ons nu om gaat is: bent u nu gereed om het leven voor uw geestelijke persoonlijkheid, uw innerlijk, te aanvaarden, te vertegenwoordigen na al die honderden lezingen, na al die boeken die u hebt gelezen? Snauwt u nog, trapt u nog? Bent u altijd opgewekt? Of heeft die stoel, heeft uw kamer, heeft uw bezit álles van uw persoonlijkheid en dit innerlijke, uitdijende, dat dan God is, krijgt dat niets? Hebben wij u niet de ontleding gegeven van alle stelsels? Maar wat hebt u aan ontledingen als u de maatschappij waarin u leeft, vergeet?

 

 

57 LEZ. deel 3  blz. 208  
En dat is alleen - dat hebt u geleerd door de boeken en door de lezingen - door de liefde op te bouwen. En nu kunt u - dat zult u beleven - de macrokosmos overwinnen door harmonie, rechtvaardigheid en de liefde. Eerst leren denken. U kunt stoffelijk denken, dat heeft André beleefd, u kunt pret maken, u kunt elke dag blij zijn, opgewekt, wild zelfs van geluk en toch kosmisch geestelijk. Volg André maar, hij dartelt en vliegt en is blij en hij heeft met geen narigheden te maken, maar hij wil ze niet scheppen. Hij wil in harmonie zijn met stof, met de maatschappij; u kunt dat leven laten uitdijen en toch innerlijk diep de afstemming bezitten voor die ruimte.

 

 

VOLKEREN DER AARDE blz.287 
In deze natuur zullen wij het nieuwe leven en bewustzijn waarnemen. Die bezieling is in ons gekomen. Wij zijn vol vertrouwen heengegaan en voelen ons opgewekt en gelukkig. Van hetgeen achter ons ligt hebben wij afscheid genomen. Deze hoge evolutie leeft in ons, we zijn voorbereid en putten thans uit dit nieuwe weten en begrijpen nu tevens, dat hoger gaan steeds mogelijk is. Wij gaan voelen hoe de eerste sfeer en de volgende hemelen zijn opgebouwd en dat wij een weg volgden, die wij móésten volgen en die tot God voert.

 

 

DOOR DE GREBBELINIE. Blz.38 
Hoe hield ik van hem. Ik voelde mij de laatste maanden, sedert we zó innig met elkander praatten, stúkken ouder geworden. Geloof niet, dat we altijd maar ernstig waren, o nee, onze karakters waren opgewekt en heel hartelijk konden we lachen en ons als vrolijke kinderen vermaken. Maar ik voelde me rijper dan de jongemannen van mijn leeftijd, waarmee ik in aanraking kwam, klaar voor de ernstige kanten, die het leven ook mij zéker zou tonen.

 

 

DOOR DE GREBBELINIE blz 90 
Zonder nu van mij een militair in hart en nieren te kunnen maken, had de dienst mij toch aldoor aangetrokken. Ik deed mijn werk met opgewektheid en zag er een goed middel in om jonge mensen om mij heen te verzamelen die ik met mijn wetenschap uit de boeken kon steunen en voorlichten. Juist in de dienst, waar zoveel zedelijke gevaren dreigen, die iemand volkomen uit zijn evenwicht kunnen brengen, zoekt menige jongeman graag steun bij een die ouder en meer ervaren is.

 

 

DOOR DE GREBBELINIE  blz.166 
Buig je hoofd, Annie, bega geen domheden meer. Kijk naar Golgotha en overdenk eens wat Christus eronder verstond de medemens lief te hebben, zich voor hem in te zetten. Laat los de dogma's, die het geloof in de Alvader verstikken en de liefde tot de evennaaste ombrengen. Leer hartelijk te zijn. Hoe eenvoudig is het niet opgewekt te zijn. Leg in die hartelijkheid, dit opgewekt-zijn, je dankbaarheid jegens de Schepper, dat Hij je het leven gegeven heeft. Hang niet langer aan aards bezit, wat betékent het géld te bezitten? God wil niet, dat we onze tijd, ons kostbaar organisme, onze geest gebruiken om ons te verrijken. Haak dus niet naar geld, haak wel naar liefde!

 

 

DOOR DE GREBBELINIE  blz. 173  
De jongens voelen zich gesteund door z'n opgewektheid en vergeten de heersende spanning er een beetje door.

 

 

V&A deel 1  blz. 318  
Wat is er, dat de mens in deze toestand eigenlijk nog kan interesseren? Een prachtig gesprek met mensen, die open staan voor de leer en de wetten, is nu het hoogste geluk, dat er is te beleven. Ik ben vrolijk van aard, opgewekt. Was ik dit niet, dan lag ik al op apegapen en stikte ik in al die werelden. Door mijn opgewektheid maak ik nu, zo goed als het gaat dus, van al die machtige levenswetten toch gemak, doch zo nu en dan slaat één wetje mijn gemak ondersteboven en dan zit ik tot aan mijn hals in de astrale wereld en in die voor de ruimte. En als u mij bij een feestje hebt, dame, mijnheer, ben ik het, die de pret maak en niet een ander, want ik maak van alles iets, ik laat die tijd niet verknoeien en bovendien is het mijn ontspanning. Steeds zorgen, dat deze ontspanning er is.

V&A deel 4  blz 420
Ziet u, dat is denken, dat is denken. Dat is de onzin zien, de werkelijkheid beleven, en van die onzin iets maken. Er was een dame bij mij, die zei: 'O, ik wou dat die man maar een kleinigheidje van u had, dan had ik tenminste ook een beetje opgewektheid.' Ik zeg: 'Als je hem inspireert, doet hij het.' Ja. Als de dames beginnen om de heren te inspireren en te bezielen, dan bruisen wij van geestelijke vitaliteit.

 

 

V&A deel 4  blz.437   
Maar dát is het gevecht. En als u dat nog niet hebt, meneer, een gevecht met uzelf... U vecht nog niet. U bent nog zo zwak. Het gaat hierheen, 'leuke avond'...  Ik ben nu eenmaal opgewekt, ik ben een tintelende persoonlijkheid, ik heb de zevende sfeer gezien. En toen zei een van die machtige meesters daarzo tegen mij: 'André, André, je kunt je alleen staande houden door Jeus, hou daar rekening mee. Ik ben krek het eigeste als jij.' En toen hoorde ik mijn dialect in de zevende sfeer. En het was van doctor Franz, een van de hoogste meesters, die met Cesarino de mensheid door de oorlog hebben gesleept.

 

 

V&A deel 5  blz 259 
Ik ben de verkoudheid van André aan het wegpraten vanavond, dat doe ik door pret, door gevoel, opgewekt zijn, nieuwe energie leg ik erin. Ik ben dicht bij u.

 

 

V&A deel 6  blz 29 
Is dat niet ruimtelijk? Is dit verkeerd? Dat zeggen de wetten. Dat leren u de boeken. En dagelijks kunt gij dat onder uw kinderen, onder uzelf, onder de vreemden, die u nooit ziet, de mens die u zomaar ontmoet, kunt ge dat uitdelen. Is dat niet zo?   Blij, opgewekt, stralend en gelukkig. Wat zeggen wij? Wat kan ons de dood schelen, wat kan ons armoede, wat kan een ziekte... U behoeft niet naar ziekte, naar pijnen te vragen. Indien u een opgewekt karakter bezit, en u aanvaardt alles zoals het komt, en u zet daar zo de wil in, u zegt: 'Dat is niet zo mooi, niet zo fraai, maar we zullen doen wat we kunnen', die mens overwint alles. Die mens heeft geluk. Die mens wordt ook niet afgebroken.

 

 

V&A deel 6  blz 140 
En wanneer u altijd zorgt, in uw stof, wat u ook doet, om daar de rechtvaardige, harmonische kern uit te halen, dan leeft u reeds geestelijk. En dat is geestelijk, maatschappelijk, stoffelijk denken en voelen. Dat staat duizendmaal hoger dan de mens die zich druk maakt voor de maatschappij, om die maatschappij nu eens te veranderen. Voor wie? Voor wat? Verander uw geest. Want 'achter de kist' hebt ge geen maatschappij meer. Het leven wordt nu heel eenvoudig. Want, bemoei u niet met die afbraak. Ga door het leven, en zing en lach, wees opgewekt en wees gelukkig; ook al bent u ziek, ook al wordt u geslagen, dan nog, u bent uzelf.

 

 

Kosm. deel 5  blz 189  
Ik wil harmonie! Ik wil hartelijk zijn, mijn meester! Ik heb eerbied voor het leven van God! Eerbied voor elke karaktertrek en kunst, voor wetenschap! Ik wil eerbied hebben en voelen voor het vader- en moederschap! Ik wil de levenswetten in liefde beleven, mijn meester! Ik heb achting voor het leven en de mens, voor man en vrouw! Ik wil trouw zijn, als de mens die gevoelens aanvaarden kan en beleven wil, of ik sta machteloos! Ik wil tederheid beleven, zachtheid en begrijpen voor alles, al de zaken, die de mens door het maatschappelijke leven beleven moet! Ik wil gemoedelijkheid beleven en geven! Beleefdheid en edelmoedigheid! Goedertierendheid (red: = vriendelijkheid, zachtaardigheid) en behulpzaamheid, welwillendheid en plichtsbetrachting, ik wil dienen!   Ik wil mijzelf gelukkig zien en blijmoedig, oprecht en ik wil levensvreugde bezitten, opgewektheid en dat is mogelijk, omdat ik de wetten ken. Ik kan gelukkig zijn, omdat ik géén dood bezit, ik lééf voort en ín de eeuwigdurende ontwaking.

 

            GOEDE REDENEN TOT BLIJDSCHAP.
             Deze lezing van Giel komt in de volgende boekenwijzer te staan.

  Een gedicht van Giel met als titel:

 

ZONNETJE.
De Zon schijnt echt altijd,
Als je dat maar wilt zien,

Van blijheid krijg je nooit spijt,
Voor positiviteit geldt dat bovendien.

Door de aard atmosfeer te verlaten,
Kun je zien dat de Zon altijd schijnt,
En heb je dat eenmaal in de gaten,
Dan weet je dat hij nooit verdwijnt.

De wolken doen de Zon niet verdwijnen,
En de nacht doet dat al evenmin,
Steeds kun je je zonnetje laten schijnen,
Weten en geloof hier ook in.                                                             HANDELINGEN NAAR BEWUSTZIJN.
                                                                           Lezing van Henk Roesink.
We zitten hier allemaal met mensen die de boeken van Jozef Rulof kennen en gelezen hebben en nog lezen, want je raakt nooit uitgelezen. We nemen een hoop levenservaring mee. En toch handelen we soms verschillend bij bepaalde situaties en dat is ook afhankelijk van ons bewustzijn. Onze geest kan fouten maken, maar onze ziel niet, die is en blijft goddelijk. 
Daarom kunnen we eigenlijk ook nooit een oordeel vellen over iemands doen en laten, omdat alles met het bewustzijn te maken heeft hoe we handelen.
Hoe vaak hoor je niet van ouderen, als ik het over moest en kon doen, dan deed ik het anders.
Indien je weer terug moet naar de Aarde, dan zul je het waarschijnlijk ook anders doen, omdat je die ervaring meeneemt in het volgende leven.

De meesten van ons zijn getrouwd of getrouwd geweest en hebben een gezin gehad of hebben het nog met kinderen. We weten uit de boeken, dat we dezelfde graad aantrekken wat bewustzijn betreft. Doch dat is de graad van ons vorige leven en niet van hoe we nu in het leven staan. Ons huidige leven is om te leren en dingen uit een vorig toe te passen. Wat we in dit leven aan ervaringen in ons opnemen, zullen we – als we weer terug moeten naar de Aarde – in dat leven weer gedeeltelijk toepassen. Wij kunnen in dit leven tot een hoger bewustzijn komen en onze kinderen blijven steken in het bewustzijn wat we in ons vorige leven hadden. Daarom kunnen er zoveel verschillen zijn tussen ouders en kind op latere leeftijd.

Als je het nieuws volgt zou je bijna denken dat het bewustzijn van de mens daalt i.p.v. dat er steeds meer komen met een hoger bewustzijn.
Twee voorbeelden die mij op die gedachten brachten.
Steeds meer mensen laten zich cremeren.
Bij ons in Twenthe zijn ze bezig nog 2 nieuwe crematoriums te bouwen in Oldenzaal en Borne en we hebben er al twee in Almelo en Usselo.
Daar staat wel tegenover, dat de belangstelling voor begraven in de natuur ook een opmars maakt en deze natuurbegraafplaatsen  enorm aan het stijgen zijn.

Een week ongeveer geleden werd er in de krant twee pagina’s vol aandacht geschonken aan medische experimenten met dieren. Het gebruik van aapjes hiervoor is zelfs toegenomen. De reden die ze opgeven is, dat de aapjes de meeste overeenkomsten hebben met de mens.
We weten wat Jozef Rulof hierover zei.
Als de geleerden echt wat voor mensheid willen betekenen laten ze dan die experimenten op zichzelf toepassen i.p.v. op dieren.
De onderzoeken worden betaald met gemeenschapsgeld, dus u en ik betalen daar aan mee of we willen of niet.
In dat artikel werd geëindigd met de zin:
De aap staat het dichtst bij de mens.
Zou hij daarmee toch bedoeld hebben dat de mens er eerder was dan de aap?

Er bestaat ook nog zoiets als ongewild handelen waar ons bewustzijn het niet mee eens is. Het experimenteren met dieren is er al  één van. Als iets wettelijk is vastgelegd zoals belasting betalen, dan gaat ook een gedeelte van ons geld naar instellingen waar we het beslist niet mee eens zijn, en toch komen we er niet onderuit. Zoals abortus klinieken, de miljoenen die in wapentuig worden gestoken voor ons leger en nog veel meer dingen die we tegen onze wil moeten opbrengen.
We kunnen wel protesteren  en hoog in de gordijnen vliegen, maar dat heeft geen zin, 
Ook onze bestuurders van het land handelen naar het bewustzijn dat ze hebben.

Soms  komen we ook voor dingen te staan waar wij denken het antwoord op te weten, en toch liever niet mee in aanraking komen. Vanuit de Rulof boeken en wat Gene Zijde over deze dingen te zeggen heeft, doorgegeven aan Jozef Rulof door Meester Alcar en Meester Zelanus de geleide geesten van Jozef Rulof.

Ik wil hier een paar dingen onder de aandacht brengen die de laatste tijd via de media volop in de belangstelling stonden en een onderwerp, waar waarschijnlijk de meesten van ons nog nooit mee in aanraking zijn gekomen en dat is: Bloedtransfusie. Laat ik hiermee beginnen.

 

Tegenwoordig is het ook al mogelijk om bloed te af te staan enkele weken voor een zware operatie. Dan kunnen ze je eigen bloed gebruiken. De Jehova’s zullen hier indien mogelijk dankbaar gebruik van maken omdat het voor hun verboden is bloed van een ander aan te nemen.
Als je gezondheidstoestand dat toelaat, kun je in aanmerking komen voor een zogenaamde "autologe transfusie". Dit houdt in dat je vier tot zes weken voorafgaande aan een operatie je eigen bloed laat afnemen om dit bij de operatie weer terug te krijgen.
Als je je eigen bloed toegediend wilt en kunt krijgen, moet je in de maand voorafgaand aan de operatie één of twee maal naar de bloedbank om een halve liter bloed te laten afnemen. Tijdens de operatie of kort daarna kan het eigen bloed dan weer aan jou worden teruggegeven. Wanneer je tijdens de operatie veel bloed verliest, is het niet uitgesloten dat aan jou ook bloed van een donor moet worden toegediend.

Heeft dat voordelen of nadelen, wat denkt u?
In principe maakt het niet zoveel uit of het uw eigen bloed is of dat van een ander. Want geen enkel bloed is zuiver. Iedereen niemand uitgezonderd heeft ziektes in zijn bloed. 
De medische wetenschap onderzoekt het bloed maar kan alleen de eerste graden van het bloed ontleden. 
Als in de eerste graden van het bloed geen ziektes zijn te vinden houdt dat niet in dat ze er niet in zitten.
Een geluk bij een ongeluk is, dat we deze ziektes die in het transfusie bloed zitten, zich niet bij ons zullen openbaren – zegt Jozef Rulof – omdat we daarvoor te kort leven. 
Als een dokter bloedtransfusie voorschrijft, dan is het beter dat  te accepteren, want anders maken we bewust een einde aan ons leven en dat is niet de bedoeling. Jozef Rulof zegt hier ook over, dat we als mens gebruik moeten maken van de medische kennis. Die is er niet voor niets. Als ons leven klaar zou zijn, dan zouden we bloedtransfusie gerust kunnen weigeren, maar we zijn niet zoals J.R. Kosmisch bewust.
En dan komt er nog iets anders om de hoek kijken waar veel mensen mee te maken krijgen, de ziekte kanker.
Moeten we daarbij ook alles accepteren wat de medici ons voorschrijven, zoals de chemokuur.  In principe zou ik het weigeren, maar zijn we dan ook niet bezig ons leven vroegtijdig te beëindigen als we dat weigeren?

Nu kunstmatige bevruchting.
Als voorbeeld, u bent jong en pas getrouwd en wilt graag kinderen, maar het lukt maar niet. De man of de vrouw kunnen een lichamelijke stoornis hebben, waardoor het niet lukt. Wat dan te doen? Het eerste advies wat ik mensen zou willen meegeven is geef het niet direct op. Uit ervaringen van mensen hoor je vaak dat het maar niet lukt en na jaren raakt de moeder toch ineens zwanger. De oorzaak kan een lichamelijke stoornis zijn, maar, omdat de cellen van het menselijk lichaam iedere 7 jaar worden vernieuwd is het best mogelijk dat het dan wel lukt. Heeft dit alles niet geholpen, en het ligt niet aan de moeder, dan kan zij zich kunstmatig laten bevruchten door zaadcellen van een andere man te laten inbrengen. Volgens Jozef Rulof is daar niets mis mee. Als laatste kan men een baby adopteren wat ook veel wordt gedaan. Daarover  zegt Jozef Rulof, dat er wel een bepaald risico aan zit. Je weet nooit welke graad van bewustzijn je in huis haalt. Jozef vermeldt over dit onderwerp ook nog, dat in de toekomst het niet meer voor zal komen, dat een echtpaar geen kinderen kan krijgen, of de moeder moet voor een ander doel op Aarde zijn. 

Het laatste onderwerp is orgaandonatie en vroegtijdige levensbeëindiging. We weten allemaal hoe Jozef Rulof en Gene Zijde hier over denkt. En de meesten van ons denken er ook zo over.
Maar als het ons eigen kind is dat we zouden kunnen helpen met bijvoorbeeld een nier of een long. Blijven we dan ook bij het standpunt van nee?
We weten uit ervaringen van Piet van Lommel, de hartspecialist dat mensen na een transplantage van een orgaan soms heel anders gingen reageren en dingen gingen doen die ze vooraf nooit deden. Op tv zag ik een jonge dame die door een bacteriële infectie haar handen en benen was kwijtgeraakt. Ze zou binnen afzienbare tijd een paar handen krijgen van een donor. Daarna moest ze heel haar leven medicijnen slikken tegen afstootverschijnselen met de nodige bijwerkingen.
Daaraan zie je al dat het eigenlijk niet goed is.

Jozef Rulof geeft mooie voorbeelden over orgaandonatie hoe je daar later aan Gene Zijde last van kunt hebben. 
Doch als mijn kleindochter of kleinzoon of mijn echtgenote of een van de kinderen een orgaan nodig zouden hebben om in dit leven nog een tijdje verder te kunnen, dan zou ik het waarschijnlijk toch wel doen. Waarom zeg ik dat?
Als ik nu naar Gene Zijde zou gaan, dan weet ik zeker dat ik nog wel andere dingen te dragen heb en er voorlopig nog niet van af ben en dan kan dat van een orgaan afstaan aan er ook nog wel bij. Ik ben geen Heilige en wordt dat voorlopig ook nog niet.

Nog kort over levensbeëindiging.
Toen dat onderwerp in de Eerste en Tweede kamer in stemming moest worden gebracht, werd vooraf op allerlei manieren geprobeerd om kamerleden op andere gedachten te brengen. Vooral Rulof-lezers waren daar heel intensief mee bezig door kamerleden persoonlijk te benaderen via de mail, Facebook en Twitter om hen te waarschuwen voor de gevolgen ervan. Blijkbaar heeft het niet geholpen, want met een minimale meerderheid werd voor gestemd. Je kunt tegen deze mensen wel hele verhalen afsteken wat de gevolgen zijn, doch indien ze niet weten hoe het na de dood verder gaat en dat je het leven ons door de Schepper gegeven niet vroegtijdig tot een eind mag brengen, maken zulke beweringen en uitspraken weinig indruk op de Kamerleden. 
Jozef Rulof zei het zo mooi, de mens is niet slecht, slechte mensen zijn er dus niet, maar de mens handelt en doet dingen naar gelang zijn bewustzijn.
Dus kan ik eindigen waar ik mee geopend heb:
Ook onze Kamerleden, doktoren, en ieder mens handelt naar zijn of haar bewustzijn.

Bram komt n.a.v. de lezing nog met een zeer interesante toekomst-vraag en die luidt:
Wat mij een beetje fascineert is, we gaan er straks naar toe dat we straks uit een cel van een moeder, een vrouw, een kind kunnen maken. 
Je mag verwachten, als straks een echtpaar geen kinderen kan krijgen, ze zullen zeggen, als alles niet kan dan dit maar.
Er volgde een mooie discussie over dit onderwerp met de vele mogelijkheden in de toekomst.
Doch iedereen had wel dezelfde mening, en dat was:
Onze Schepper zal nooit toestaan dat de mens de schepping in handen krijgt.


Giel en Peter zijn bezig om een POSTER-EN-WEBSITE-PROJECT op te zetten om reclame te maken voor de Jozef Rulof-boeken, en geven hierover uitleg.
Het doel is om in het land posters op te hangen met verwijzing naar de door hen op te zetten website en posters met het opschrift:
HIERNAMAALS en REÏNCARNATIE.

Giel zegt hier verder nog over:
Je ziet hier meteen hoe bijzonder deze bijeenkomst vandaag hier is.
Nu loop ik al jaren rond met de vraag, waarom wij Rulof-lezers vaak passief aanvaarden dat deze waardevolle boeken enkel maar door een handjevol mensen gelezen worden.
Dat deze geestelijke boeken niet of maar gedeeltelijk aanvaard worden, daar kunnen we niets aan doen. Maar dat ze door meer mensen gelezen worden, daar zouden we toch iets aan kunnen doen.
Voor allerlei leesboeken wordt er reclame gemaakt, waarom zou dat niet voor de Rulof-boeken ook kunnen?
De uitgever van deze boeken --waar ik vroeger ook medewerker van ben geweest -- voert op reclame gebied een passief beleid. Wie ze moet vinden, zal er toch wel bij uitkomen. En anders is het ook nog in onze maatschappij dat er een taboe rust om reclame te maken voor een spirituele leer. Alsof dit met de uitgever van de Rulof-boeken iets te maken zou hebben met zieltjes winnen of met een rare sekte. Dus het initiatief om reclame te maken voor de Rulof-boeken zal dienen te komen van enthousiaste lezers.
Dus tot voor kort vroeg ik me af, hoe kun je nou voor deze boeken actief reclame maken, zonder dat de waardevolle uitgeverij, van deze geweldige boeken in een kwaad daglicht gezet kunnen worden. Een goede naam is immers snel besmet. Gelukkig kwam hier onlangs een antwoord op, toen ik een gesprek had met een goede vriend Peter Meurs, die met dezelfde vraag bleek bezig te zijn.
En dan na wat brainstormen kwamen we op het idee, van een poster en website project. En gaven het de naam: levenblijft.nl. Wat houdt dit nou in? We proberen met de hulp van wat Rulof-lezers, in Nederland en België stap voor stap overal buitenposters te laten plaatsen en binnen posters te laten verspreiden. Mooie duidelijke posters die verwijzen naar onze website levenblijft.nl. En op deze website, staat na een inleiding het volgende. Alle Jozef Rulof boektitels die uitgegeven zijn. Inleidende boekbeschrijvingen van zeven belangrijke Rulof-boeken.
Een alfabetische lijst van belangrijke onderwerpen uit de Rulof-boeken en dan een duidelijke doorverwijzing naar de informatieve website en uitgever van de Rulof-boeken RULOF.ORG . Dat is dus ons nieuwe project en ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Er ligt een informatiepakketje en lees dat maar eens door. Als er vragen zijn dan kunnen jullie altijd bij Peter en mij terecht en als er geen vragen blijken te zijn, dan hebben we een vraag aan jullie.
Ten eerste of jullie je op willen geven als vrijwilliger of als contactpersoon om over een tijdje kleine binnen-posters op te hangen in Bibliotheken, Horecagelegenheden en Culturele centra's in jouw regio.
Een andere vraag is of je je over een tijdje opgeeft om sponsor te worden om buitenposters op te hangen. Je kunt maandelijks een klein bedrag toezeggen of een eenmalig bedrag. Heb je interesse, dan kun je je hiervoor opgeven bij Peter Meurs, met je naam, woonplaats, email en telefoonnummer om je te kunnen bereiken.
Dat was het dan bedankt voor jullie aandacht.
Er werd nog een tijdje nagepraat over de voor- en nadelen van zo'n project.

 

Afbeelding invoegen

Bram Maljaars gaat nu uitleg geven over zijn website HEMELSEWIJSHEDEN.NL met verwijzing naar de Rulof-teksten. 
Ik ben nu 68. Als je mij vraagt waarom doe je dat allemaal? Ik ben van jongs af aan al gedreven geweest als het gaat om religies, spiritualiteit, paranormale dingen. Ik ben opgegroeid in een christelijk gezin, met de dogma's van het christelijk geloof, en daar had ik al snel toch wat moeite mee, maar die innerlijke drive om te weten hoe zit dat nou met het leven na de dood, daar word je denk ik mee geboren. En ik heb dat heel sterk gehad, heel mijn leven ben ik daar mee bezig. En dat heeft tot gevolg gehad dat toen ik wat ouder werd, een jaar of twintig, zat ik ook in allerlei spirituele sociëteiten, ik heb magnetiseren gedaan, reiki, ik ben een tijdje niet echt volgeling geweest, maar intensief bezig geweest met de Indiase filosofie waar in wezen Ramakrisna de grondlegger van is. En als je de Rulof-boeken leest, dan zie je dat Jozef Rulof met Ramakrisna toch wel een zekere band had. 
Maar zo'n 25 jaar geleden ben ik voor het eerst in aanraking gekomen met de boeken. Het eerste boek dat ik las was EEN BLIK IN HET HIERNAMAALS. Het raakte en ontroerde mij erg, puzzel met heel veel stukjes viel plotseling op zijn plaats. Ook mensen die ik tijdens mijn lezingen sprak, hadden meestal dezelfde ervaring als ik toen, dat het hun ook zo ontroerde. Wat ik in de loop der tijd wel een beetje kreeg was, nou moet ik oppassen, dat ik geen godsdienstfanaat wordt. Ik heb een tijdje Jozef Rulof op een laag pitje gezet, omdat ik dacht anders word ik gek. Ik heb er in die periode wel wat mee gedaan, maar toch op een laag pitje. Na die tijd heb ik het weer opgepakt en toen ben ik nog meer Jozef Rulof gaan waarderen. Hoe was het mogelijk, dat zo'n mannetje van een jaar of dertig deze kennis had.Die leer is zo consistent. Wat in de kosmos gebeurd, wat langzaam de geleerden ontdekken, de oerknal, dat er leven is geweest op planeten, dat er miljarden sterrenstelsels zijn. Als je dat in het klein ziet, kleine cellen het microniveau en nog lager, de kwantumfysica. Ik heb in 1995 de stichting spiritueel onderzoek opgezet met een paar mensen en we hebben tien jaar lang onderzoek gedaan naar allerlei paranormale verschijnselen, religies, we hadden in die tijd een digitale krant en die had op een gegeven moment honderdduizend lezers via internet. In tweeduizend zijn we gestopt omdat je die artikelen  -- omdat jezelf weer verder was ontwikkeld -- weer allemaal zou moeten herschrijven. Toen hebben we alles weer van internet afgehaald en dat heeft met je ontwikkeling te maken. Wat is nou het kenmerk van deze tijd, ik ben best wel positief, toen ik in het begin met spiritualiteit bezig was, ik was een ondernemer. Ik zit veel in het zakenleven en als je het dan had over Yoga of wat ook, dan was je al gauw een zwever op geiten wollen sokken en nu las ik laatst zelf dat ons leger zestig Yoga-leraren in dienst heeft. Maar nu even wat meer naar Jozef Rulof toe, wat ik niet doe, is Jozef Rulof als een unieke leer neerzetten, omdat ik vind -- dat lees je ook in de boeken -- die meesters hebben vanaf de eerste dag de mensen beïnvloed. Je kunt dat zien, als je nu naar de eenvoudige natuur religies kijkt, er zijn mensen die denken dat er een geest in de berg zit, of in de rivier zit een geest in het water, of in de boom. Die waren vaak verder dan wij waren. 
Die eenvoudige natuurreligies, hadden al een stukje van Jozef Rulof in zich. Als je dan verder kijkt en dat zijn de groepen waar ik mij op richt. 
Even terug van wat ik nou doe is, de kern van mijn verhaal is Hemelse wijsheid en dat is gewoon Jozef Rulof. Maar ik ga niet Jozef Rulof promoten. Ik probeer alledaagse onderwerpen -- ik ben de laatste zes lessen alleen maar met vader- en moederschap bezig geweest, en de laatste les gaat helemaal over zwangerschap, hoe zit dat nou met dat kindje en alles en vervolgens probeer ik, alle dagelijkse dingen aan de Kosmologie te koppelen, die wetten van vader- en moederschap en Jozef Rulof. En de volgende, die heb ik wel eens op een lezing gebruikt.
En de volgende, waarom lijkt mijn kind nu op mij, waarom lijkt mijn kind op mijn vrouw? Ik ben er al jaren mee bezig, heb kinderen en kleinkinderen en ik probeer een beetje te achterhalen, waar komen die kinderen nou vandaan! Ik heb een schoondochter die is Surinaams, Hindoeachtig en ik probeer te kijken waar lijken die kinderen op?
Zo blijven er genoeg dingen over om te onderzoeken, of te verspreiden via de mediakanalen op internet, die verwijzen naar citaten uit de Rulof-boeken. Daarom ben ik gestart met deze website.
Tot zo ver deze uitleg.

ENKELE FOTO'S.

Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen

 

Afbeelding invoegen


Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen


Afbeelding invoegen

 Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen

 Afbeelding invoegen

 Afbeelding invoegen
Tijdens de middagpauze speelt Peter Meurs enkele klassieke nummers.

Giel Heijmans, heeft een vraag, maar leest eerst een citaat voor uit Vraag en Antwoord over dit onderwerp.
De medici kent, de dokter kent het lichaam niet eens. Hij weet niet hoe het leven werkt, ja door het hart, het bloed, het zijn stelsels, maar waar komt het gevoelsleven vandaan? Bekijk de mens die sterft, ineens staat dat macro. Er stond net te lezen, ineen-kosmisch uurwerk stil.  Is er een weerzien, is er een ontwaking, waar gaat u heen, zoals u voelt waar komt u, zoals u bent, nergens anders. Nu gaat de vraag over macro-kosmisch, ineens stond dat macro-kosmisch uurwerk stil. En de vraag is dan, is dit macro-kosmisch of micro-kosmisch?
Er wordt nog heel wat over gepraat, en men komt wel tot de conclusie, dat het eigenlijk ook niet zo belangrijk is.

Er komt een vraag, waar komt de mug vandaan?
Antwoord, de mug is een naschepping en dient toch nog ergens voor.
 
De vraag komt ook nog, of insecten reïncarneren?
Antwoord, insecten reïncarneren niet. Ruw uitgedrukt, dood is dood.

Nog een vraag over rampen.
Bij rampen gaan mensen over wanneer het hun tijd is. Moeder Aarde zorgt ervoor, dat het niet te vol wordt op deze wereld.
Als het de mens zijn tijd is, dan maakt het niet uit hoe ze overgaan, dat kan op allerlei manieren, maar altijd op de seconde af, dat staat kosmisch vast.

Nog een vraag over wat er in het boek Geestelijke Gaven staat.
In het boek Geestelijke Gaven, daar lees ik in de periode dat Jozef Rulof dat boek geschreven heeft 1935-1936, wordt er al gesproken, dat er in Nederland mediums zijn, die de directe stem kunnen laten horen. Weet iemand of die hier nog zijn?
Er wordt nog een tijdje over doorgepraat, hoe dat toen blijkbaar kon en je er nu niets meer over hoort.
Antwoord, Er schijnt nu wel een verdere ontwikkeling te zijn. Via allerlei experimenten, probeert men contact te leggen met Gene Zijde.
Op verschillende niveaus zou een medium contact kunnen maken met Gene Zijde, maar dan blijft de vraag met wie krijgt hij contact. Het kan een lagere graad zijn of dezelfde graad. Maar het blijft een gevaarlijk iets omdat men niet weet wat men aantrekt.
In de toekomst zal dat zich perfectioneren. 
Het zuivere directe stemapperaat, zal t.z.t. door een echtpaar uit Duitsland worden uitgevonden en aan de media bekend worden gemaakt.
 
Giel leest weer een gedicht voor genaamd:
STUKJE MENSHEID.
Ook ik ben een stukje mensheid,
Ben volledig deel van het geheel.
Al ben ik een unieke persoonlijkheid, 
Toch verschil ik van anderen niet zo veel.

Ook ik ben een stukje mensheid,
Met elk mens heb ik een familieband,
Met elk mens is er een verbondenheid,
Op elk mens, elke tijd en elk land.

Ook ik ben een stukje mensheid,
Een wonderlijk waardevol onderdeel.
Met mijn eigen karakter en wat vriendelijkheid,
Maar verder verschil ik echt niet zoveel.

Ook ik ben een stukje mensheid,
Het aantal familieleden is heel groot.
Ik heb zelfs ook verbondenheid,
Met alle mensen in het leven na de dood.

Er worden nu lootjes getrokken, voor een boek dat wordt verloot.
Daarna gaat de schaal rond voor een vrijwillige bijdrage.
Er waren na de middagpauze nog twee vragen en die heb ik helaas gemist.

Om ongeveer 15.30 uur sluit Giel deze Boekenwijzerdag en wenst iedereen wel thuis en hopelijk tot volgen jaar.

 

Google Analytics Alternative